Förfrågan vindsrenoveringOrdlista

Lär dig vanliga ord och förkortningar.

Här har vi samlat de vanligaste orden och förkortningar som används inom vindsrenoveringar.

A Avluftning – Byggnaders avloppsrör mynnar vanligtvis ut på byggnadens tak. Detta för att avloppen behöver avluftas för att fungera tillfredsställande. Vid felaktig montering kan avluftning skapa problem i underliggande lägenheter och/eller sprida oangenäm doft i lägenheterna.

B Biarea – BIA är vid snedtak den golvyta som finns utanför Boarean, dvs. den yta där det är lågt till tak. Ytan kan med fördel användas för förvaring och/eller för att ge vinden luftigt intryck. BIA är mycket bra ytor man får ”gratis” vid köpet av vind eftersom det är BOA man betalar för.

B Bjälklag – Bärande byggnadsdel som avgränsar våningar i byggnader, dvs. golv/tak i lägenheter. Vindar har ofta träbjälklag eller betongbjälklag.

B Boarea – BOA är vid snedtak den golvyta där takhöjden över golvet är minst 190 cm + ytterligare 60 cm utanför. BOA avgör kvadratmeterpriset för en vind.

B Brandgasventilaion – Utrymmen ska kunna ventileras vid händelse av brand. Detta bl.a. för att vädra utrymmen på giftig brandrök och för att t.ex. utrymning underlättas. Trapphus behöver därför taklucka eller fläkt för ändamålet.

B Brandtegel – Vindsgolv belades förr i tiden ofta med tegel för att skydda mot vindsbrand och isolera mot kyla.

H Hanbjälke – De vågräta bjälkarna i takstolar kallas hanbjälke. Hanbjälkar sparas gärna av estetiska skäl befintliga och synliga vid vindsinredning.

K Kattvind – Det utrymme som uppstår längst ut mot takfoten på en inredd vind. Utrymmet är ofta kallutrymme och kan användas för förvaring.

L Lanternin – Ett runt eller polygonalt litet torn med fönster som kröner ett tak. Lanterniner ger vackert dagsljusinsläpp genom taket. Utformningen kan variera mycket.

L Ljudklass – Ljudisoleringskrav för nybyggda bostäder. Ljudklass C motsvarar kraven i Boverkets byggregler som behöver uppnås vid uppförande av nya byggnader. Ljudklass B är steget bättre ljudisoleringsklass än C. Ljudklass A är ej möjligt att uppnå vid bostadsinredning i gamla hus pga. stomljud m.m.

L Luftljud – Det ljud som alstras i luften från tal, musik, högtalarljud, etc. Luftljudet behöver noggrant isoleras mellan lägenheter för att inte upplevas störande.

N Nockhöjd – Höjden mellan golv och taknock.

P Penthouse – Takvåning där hela översta våningsplanet är en lyxig och påkostad bostad. Gärna med mycket fönsterytor och intern hiss.

R Råvind – Oinredd vind.

S Stegljud – Det ljud som uppstår från t.ex. fotsteg eller då någon tappar föremål i golvet. Vid vindsinredningar är detta viktigt att ta i anspråk/ljudisolera noggrant för att ej vara störande för underliggande befintliga lägenheter.

S

Stödben – De vertikala stolparna nere mot takfot/kattvind i takstolar kallas stödben.

T

Takfönster – Fönster som är direkt inbyggt i taket, dvs. fönster som är monterat i samma riktning som takets fall. Takfönster anses ge fint ljusinsläpp och rymd i bostäder.

T

Takkupa – Del av taket som byggts som en egen byggnadsdel med ett vanligt, lodrätt stående fönster, samt ett eget tak och egna ytterväggar. Golvutrymmet under takkupor blir boarea.

T

Taknock – Högsta höjden på en byggnads tak, vinkeln högst upp där husets taksidor möts.

T

Tillgänglighetskrav – Boverkets byggregler kräver att nybyggda lägenheter ska vara tillgängliga även för personer i rullstol. Detta betyder att wc, hall, trapphus osv. ska vara utformade för detta.

T

Torkvind – Utrymmen på vindar användes förr för att torka tvätt.

U

Upplåtelse – Upplåtelse kallas det när ägaren till något låter någon annan nyttja detta utan att äganderätten till det nyttjade ges (t.ex. bostadsrättsförening upplåter en nyttjanderätt av yta i fastigheten).

Ö

Överlåtelse – Överlåtelse är övergång av nyttjanderätt från en person till en annan (t.ex. nyttjanderätt av yta i bostadsrättsförening).